Conditions for use of Heste-Nettet

Ved brug af heste-nettet.dk accepterer du nedenstående vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan acceptere disse, beder vi dig om ikke at benytte heste-nettet.dk.

1. ACCEPTÉR DE OMRÅDESPECIFIKKE REGLER
Ved at acceptere disse generelle regler tilkendegiver du samtidigt, at du vil overholde de særlige regler for hvert af de områder på Heste-Nettet, du ønsker at benytte. Disse regler findes på heste-nettet.dk under Info -> Regler & Vilkår.

2. UDVIS ACCEPTABEL ADFÆRD
Heste-Nettet ønsker at give dig og de øvrige brugere af heste-nettet.dk de bedste og sikreste rammer for handel og debat. Det indebærer, at alle brugere skal udvise en sober og anstændig adfærd over for hinanden. De mange specifikke regler har til formål at mindske tvivl om, hvad vi betragter som acceptabel adfærd. Det er imidlertid Heste-Nettet, der til enhver tid afgør hvad der betragtes som uacceptabel adfærd på heste-nettet.dk, også i tilfælde, der ikke omfattes af en specifik regel.

3. VÆR DIG SELV
heste-nettet.dk er en del af din virkelige verden og ikke noget spil eller "second life". Det er flere steder muligt at optræde under pseudonym. Selvom du vælger at optræde under pseudonym er du dog fortsat personlig ansvarlig for overholdelse af dansk lovgivning. Du accepterer derfor at du ikke overfor Heste-Nettet må udgive dig for andre personer end dig selv.

4. RESPEKTÉR ANDRE
Heste-Nettet vil uanset årsagen påtale enhver form for nedladende eller hånende adfærd over for andre brugere samt over for Heste-Nettets frivillige supportere. Det er specielt ikke tilladt at indlægge oplysninger om navngivne personers racemæssige eller etniske baggrund, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt helbredsmæssige og seksuelle forhold.

5. DET ER DIT ANSVAR
Som bruger bærer du selv ansvaret for, at det indhold du placerer på heste-nettet.dk ikke strider mod dansk lovgivning. Faciliteterne stilles til rådighed af Heste-Nettet uden yderligere indblanding. Heste-Nettet er som følge heraf ikke ansvarlig for indhold eller links anbragt af brugerne. I det omfang vi bliver gjort opmærksom på det, vil vi dog fjerne indlæg af åbenlyst injurierende eller ophavsretskrænkende karakter.

6. FÅ HJÆLP TIL KONFLIKTLØSNING
Hvis du rager uklar med andre brugere, kan Heste-Nettet i mange tilfælde tilbyde hjælp til at løse problemerne. Enten ved direkte mægling eller ved at fremskaffe dokumentation for et hændelsesforløb. Det kan vi dog kun påtage os, hvis du ikke har involveret - eller påtænker at involvere - andre brugere i konflikten. Vælger du selv at angribe modparten på fora eller udbreder du på anden vis konflikten til andre brugere, risikerer du selv at blive udelukket fra Heste-Nettet og kan ikke forvente at Heste-Nettet efterfølgende vil fjerne indlæg, som du og/eller din modpart måtte fortryde.

7. HÅNDTERING AF ULOVLIGHEDER
Efter dommerkendelse og i visse tilfælde efter henvendelse fra politiet vil Heste-Nettet udlevere relevante oplysninger til brug for retssager og politimæssig efterforskning. Ved begrundet mistanke om ulovligheder forbeholder Heste-Nettet sig også ret til selv at foretage politianmeldelse og/eller tage ethvert lovligt skridt til forebyggelse af fortsatte ulovligheder.

8. RETTIGHEDER OG ADGANG TIL INDHOLD
heste-nettet.dk tildeles en permanent udnyttelsesret til alt indhold (herunder tekst, billeder og video) på debatfora eller i andre sammenhænge, hvor materialet eller bearbejdninger af dette kan indgå i en samlet helhed med indhold leveret af andre brugere. Bemærk: Dette indebærer bl.a. at du fraskriver dig retten til at kræve leveret indhold slettet eller rettet. Heste-Nettet forbeholder sig generelt retten til at videregive alle offentliggjorte indlæg, annoncer, artikler m.m. til brug på andre elektroniske og trykte medier.

Når du placerer indhold i et personligt beskedsystem, adgangsbegrænset forum eller lignende, tildeler du tilsvarende modtageren hhv. brugergruppens administrator en permanent udnyttelsesret, der vil fremgå af de specifikke regler for den pågældende tjeneste eller område.

9. BEHANDLING AF PERSONLIGE INFORMATIONER
Adgang til visse funktioner på heste-nettet.dk kræver afgivelse af identifikationsoplysninger som navn, fødselsår- eller dato, køn samt adresse. På såvel heste-nettet.dk som på Net-Safe kan du til enhver tid se hvilke af disse oplysninger Heste-Nettet har adgang til. Herudover vil der være mulighed for at afgive mere uddybende oplysninger om dine interesser. Det vil give os mulighed for at give dig indhold og tjenester, der modsvarer dine interesser, samt til at give annoncører m.fl. et statistisk overblik over brugernes aldersfordeling, geografisk fordeling m.m. Personligt identificérbare oplysninger videregives kun til tredjepart, hvis du selv angiver ønske om dette.

Bortset fra de basale identifikationsoplysninger afgør du selv - med ansvar over for dansk lov samt respekt for Heste-Nettets regler - hvilket indhold du ønsker at placere på heste-nettet.dk. Som udgangspunkt kan du til enhver tid igen slette dette indhold fra heste-nettet.dk. Undtaget herfra er dog det under punkt 8 nævnte indhold, informationer som opbevares i henhold til lovkrav, logfiler til dokumentation af hændelsesforløb ved retslige tvister mellem brugere, samt din korrespondance med Heste-Nettet.

10. INDSIGT MED OPLYSNINGER
Ifølge persondatalovens §31 har man som registreret i en elektronisk database ret til at begære indsigt med hvilke oplysninger, der behandles om én. Persondatalovens krav om indsigt opfyldes af Heste-Nettets samlede regelsæt i forening med de informationer, du ved login finder under Dit HN.

11. ADVARSLER OG UDELUKKELSE
Hvis du overtræder reglerne for brug af heste-nettet.dk eller efter Heste-Nettet Supports vurdering udviser uacceptabel adfærd, vil du modtage en "henstilling" for uagtsomhed eller en "advarsel", hvis overtrædelsen vurderes som grov eller forsætlig.

I særligt grove eller gentagne tilfælde vil du kunne "bannes" d.v.s. udelukkes fra brugen af heste-nettet.dk for en kortere eller længere periode. Fortsætter overtrædelserne eller den uønskede adfærd efter en banning, kan du blive permanent bannet. En banning kan efter omstændighederne helt eller delvis gøres betinget af at du fremover overholder alle Heste-Nettets regler og udviser en helt upåklagelig adfærd.

Såfremt du p.g.a. uacceptabel adfærd udelukkes fra heste-nettet.dk i mere end 6 måneder, slettes din brugerprofil.

12. KONTAKT
Kontakt til Heste-Nettet foregår normalt ved logind og brug af Heste-Nettets Supportsystem. Henvendelser pr. mail, telefon, brev eller på anden form vedrørende oplysninger om en eksisterende brugerprofil kan afvises, hvis du ikke direkte eller ved en kontrolforanstaltning kan identificeres som den registrerede bruger.

Heste-Nettet forbeholder sig ret til at benytte alle modtagne kontaktoplysninger, herunder email, telefonnummer og postadresse til at kontakte dig med administrative meddelelser, herunder - men ikke begrænset til - meddelelser om udløb af tjenester, henstillinger, advarsler og banninger for overtrædelse af regler, meddelelser om ulæste personlige beskeder og lignende. Alle meddelelser af markedsføringsmæssig karakter, herunder nyhedsbreve, konkurrencedeltagelse og lignende kræver derimod separat tilmelding på heste-nettet.dk.

13. KLAGE OVER AFGØRELSER
Hvis du vil klage over afgørelser truffet af Heste-Nettets Support, skal dette ske skriftligt til info@heste-nettet.dk senest 8 dage efter afgørelsen og vedlagt fuld udskrift af de for klagebehandlingen relevante supportsager. Du vil inden for 3 hverdage modtage en bekræftelse på, at klagen er modtaget og et estimat for, hvornår klagen forventes færdigbehandlet.

14. OPDATERING AF REGLER
Heste-Nettet forbeholder sig fri ret til at ændre disse regler. Varslet er normalt mindst 30 dage, men kan dog være kortere eller helt bortfalde, hvis ændringerne skyldes lovkrav, krav fra offentlige myndigheder eller iøvrigt er nødvendige for at sikre Heste-Nettet og dets brugere mod ulovligheder og væsentlig ulempe. Varsel gives i forbindelse med logind samt efter Heste-Nettets vurdering tillige ved notifikation pr. email, sms eller på anden hensigtsmæssig vis. De områdespecifikke regler (se punkt 1) opdateres normalt uden varsel.

15. AFMELDING OG SLETNING
Du kan når som helst selv afmelde dig fra Heste-Nettet og slette din profil. Det gøres via "Afmeld portal"-knappen på Net-Safe-siden Indstillinger for Heste-Nettet. Hvis du har HN-konto med positiv eller negativ saldo, skal du dog inden sletning indbetale det skyldige beløb eller bede om udbetaling af dit indestående.

Heste-Nettet forbeholder sig ret til uden særlig begrundelse eller varsel at slette alle profiler, hvor der ikke har været registreret logind inden for de seneste 365 dage. Sletning kan dog varsles pr. email, SMS eller på anden hensigtsmæssig vis.